มีการออกหน่วยตามพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เป็นต้น
กิจกรรมสร้างรอยยิ้มของพนักงาน CMC เป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและมีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
ISO
ISO  มาจากคำว่า International Organization for Standardization (ISO) เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรต่างๆ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคำว่า ISO นั้น หมายถึง สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น โรงแรม ภัตตาคาร สนามบิน และ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ระดับของมาตรฐานการวัดคุณภาพจะแบ่งออกเป็น
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ CMC-Hospital (ประตูเชียงใหม่) จัดกิจกรรมเมือวันที่ 31 มกราคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันขอคำอวยพรจากทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ทำงานแก่เจ้าหน้าที่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่เมืองตามความเชื่อของชาวล้านนา