Room Type

Suite Room

GrandDeluxe Room

Deluxe Room

Standard Room

ICU Room

ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
Suite Room 3,000 600 800 400 4,800
Grand Deluxe Room 2,000 600 800 400 3,800
Deluxe Room 1,350 450 800 400 3,000
Standard Room 1,200 240 450 300 2,190
ห้องสามัญ 600 240 450 300 1,590
ห้อง ไอ ซี ยู ICU Room 1,600 1,000 400 3,000

หมายเหตุ
1. ค่าห้องคิดรอบเวลา 24ชั่วโมง เป็น 1 วัน ผ่อนผันไม่เกิน 6 ชั่วโมง หากเกิน 6 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน
2. ค่าอาหารผู้ป่วยในปกติ มื้อละ 80บ. ห้อง Deluxe มื้อละ 150บ. +อาหารว่าง, ห้อง Suite และห้อง Grand Deluxe มื้อละ 150 +อาหารว่าง
ค่าอาหารสายยางมื้อละ 350บ. กรณ๊ผู้ป่วยชำระเงินสด / เบิกบริษัทประกัน สามารถสั่งอาหารพิเศษได้
3. ค่าบริการโรงพยาบาล หมายถึง ค่าใช้สถานที่ สาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป
4. ค่าห้องหรือว่าค่าเตียงสังเกตอาการ พักฟื้น (Observe Room) ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิด 50% ของอัตราปรกติ
5. ค่าห้อง Discount สำหรับลูกค้าประกัน Cash Thai