เวลาในการเปิดทำการ วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. บริการด้านการรักษาฟัน ขูด อุด ถอน ฯ เป็นต้น สามารถ ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม 900.-
“โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่” ที่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์” ในเดือนตุลาคม 2557 โดยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีขนาด 100 เตียง ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ รวมถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วน และทันสมัย– ให้บริการด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
เมดิคอลเซ็นเตอร์ CMC-Hospital ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ซึ่งจะมีการสมมุติสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลได้รับประสบการณ์ตรง มีความตื่นตัวได้เรียนรู้วิธีการป้องกันอัคคีภัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ CMC-Hospital (ประตูเชียงใหม่) จัดกิจกรรมเมือวันที่ 31 มกราคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันขอคำอวยพรจากทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ทำงานแก่เจ้าหน้าที่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่เมืองตามความเชื่อของชาวล้านนา