กิจกรรมออกหน่วยตามพื้นที่

มีการออกหน่วยตามพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เป็นต้น